Algemene voorwaarden

Definities

 1. De Graaf Elektronica: De Graaf Elektronica, gevestigd te Emst onder KvK nr. 90030184.
 2. Klant: degene met wie De Graaf Elektronica een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: De Graaf Elektronica en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten namens De Graaf Elektronica.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit, tenzij duidelijk anders aangegeven.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van De Graaf Elektronica zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt De Graaf Elektronica zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt De Graaf Elektronica slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die De Graaf Elektronica hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief of exclusief btw (duidelijk weergegeven) en zijn exclusief eventuele overige kosten zoals heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die De Graaf Elektronica hanteert voor zijn producten en diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan De Graaf Elektronica te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die De Graaf Elektronica niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevold is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door De Graaf Elektronica vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Graaf Elektronica, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door De Graaf Elektronica een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. De Graaf Elektronica is gerechtigd om 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient De Graaf Elektronica de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. De Graaf Elektronica heeft te allen tijde het recht de prijzen aan te passen, voordat een overeenkomst aanvaard is.
 12. Deze prijsaanpassingen zullen gecommuniceerd worden met klanten die dit aangaat.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met De Graaf Elektronica op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De Graaf Elektronica mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 30 dagen, of een afwijkende schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, na de factuurdatum te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat De Graaf Elektronica de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. De Graaf Elektronica behoudt zicht het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is De Graaf Elektronica gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoedingen verschuldigd aan De Graaf Elektronica.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag De Graaf Elektronica zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van De Graaf Elektronica op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De Graaf Elektronica, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan De Graaf Elektronica te betalen.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • Het product niet is gebruikt
  • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, usb-sticks, etc.)
  • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  • Het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig kan worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals genoemd in lid 1, vangt aan:
  • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • Zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft afgesloten
  • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via het internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@degraafelektronica.nl, indien gewenst m.b.v. het herroepingsformulier dat via de website van De Graaf Elektronica gedownload kan worden.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan De Graaf Elektronica, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De consument is verplicht de retourzending netjes te verpakken om (verdere) schade aan de producten te voorkomen.
 6. De consument zal moeten opdragen voor de verzendkosten van de retourzending, tenzij het gaat om een beschadigd ontvangen product/DOA (Death On Arrival).
 7. De kosten voor bezorgen naar consument komen slechts voor rekening van De Graaf Elektronica voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. De Graaf Elektronica kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van De Graaf Elektronica heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan De Graaf Elektronica.
 3. De Graaf Elektronica is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het correct (lees: bij verstreken betalingstermijn) gebruikmaken van zijn retentierecht.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De Graaf Elektronica blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van De Graaf Elektronica op grond van wat voor met De Graaf Elektronica gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan De Graaf Elektronica zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien De Graaf Elektronica een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft De Graaf Elektronica het recht om schadevergoeding, gederfde winst en eventuele rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.
 2. Levering vindt plaats bij De Graaf Elektronica, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Als de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft De Graaf Elektronica het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen bedrag alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan De Graaf Elektronica kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door De Graaf Elektronica opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door klant voor akkoord getekende offerte aan De Graaf Elektronica door De Graaf Elektronica schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij De Graaf Elektronica niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen iets anders hebben afgesproken.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzenden

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend en/of beschadigd is, dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan De Graaf Elektronica niet aansprakelijk kan worden gehouden van eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan De Graaf Elektronica, bij gebreke waarvan De Graaf Elektronica niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant is verplicht de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade en diefstal:
  • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • Zaken van De Graaf Elektronica die bij de klant aanwezig zijn
  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op verzoek van De Graaf Elektronica de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten (lees: afwijkend van de overeengekomen leveringsdatum) komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor De Graaf Elektronica enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, en ook wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk geleverd worden, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na de aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking
  • Het product is nog niet gebruikt
 2. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Graaf Elektronica voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig aan de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. De Graaf Elektronica heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat De Graaf Elektronica tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat De Graaf Elektronica tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie en gegevens die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm/wijze beschikbaar aan De Graaf Elektronica.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie en gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door De Graaf Elektronica redelijkerwijs verlangde informatie en/of gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom

 1. De Graaf Elektronica behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen (bijv. PCB ontwerp), software (bijv. Signaalklok, NetRelais, IP-displays, op maat gemaakte producten, etc.), tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Graaf Elektronica (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete à € 5.000.
 2. Daarnaast verbeurt de nadere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van De Graaf Elektronica waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Klachten

 1. De klant dient een door De Graaf Elektronica geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomt mocht verwachten, dan dient de klant De Graaf Elektronica daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na de constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen De Graaf Elektronica uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat De Graaf Elektronica in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe lijden dat De Graaf Elektronica gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan De Graaf Elektronica.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling De Graaf Elektronica ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als De Graaf Elektronica een overeenkomt aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomt aan De Graaf Elektronica verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid De Graaf Elektronica

 1. De Graaf Elektronica is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of (bewuste) roekeloosheid.
 2. Indien De Graaf Elektronica aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De Graaf Elektronica is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien De Graaf Elektronica aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichtingen.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van De Graaf Elektronica vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer De Graaf Elektronica toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door De Graaf Elektronica niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat De Graaf Elektronica in verzuim is.
 3. De Graaf Elektronica heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, iondien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien De Graaf Elektronica kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De Graaf Elektronica in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan De Graaf Elektronica kan worden toegerekend in een van de wil van De Graaf Elektronica onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van De Graaf Elektronica kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook, doch niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand (bijvoorbeeld (burger)oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer en telecomstoringen; computervirussen, stakingen,
  overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor De Graaf Elektronica 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Graaf Elektronica er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. De Graaf Elektronica is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. De Graaf Elektronica is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Graaf Elektronica zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van De Graaf Elektronica.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 van het Burgerlijk Wetboek, tweede lid.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De Graaf Elektronica bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Graaf Elektronica is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Opgesteld op 26-04-2023.